Inicio de sesión

Quién está conectado

Actualmente hay 0 usuarios y 7 invitados en línea.

Sindicar

Distribuir contenido

Noticias

Formació ocupacional 2006: Aplicacions informàtiques de gestió

Objectius generals

 • Dotar de les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar tasques d’administratiu en general amb suport informàtic.
 • Transmetre les actituds i tècniques necessàries davant la recerca activa de feina, i facilitar els recursos existents.
 • Aconseguir una inserció mínima del 85 % en l’àrea administrativa o ofimàtica

Col·lectiu a qui va adreçat

Persones en situació d’atur, preferentment amb experiència laboral en àrees administratives amb una formació mínima de Graduat escolar o ESO que desitgin reciclar els seus coneixements per adaptar-se al nou perfil informatitzat d’administratiu. Per totes aquelles persones que no compleixin el perfil, s’estudiarà cada cas de forma individualitzada valorant d’altres aspectes (cursets, formació, experiències etc.)

Resum de mòduls (pendent de revisió)

Informàtica bàsica: 20 h

Gestió de bases de dades: 20 h

Aplicacions informàtiques de gestió comercial integrada: 80 h

Aplicacions informàtiques de gestió de personal (Nòmines i S.S): 80 h

Aplicacions administratives i financeres del full de càlcul: 20 h

Aplicacions informàtiques de gestió financera i comptable: 80 h

Sensibilització ambiental: 9 h

Inserció laboral i tècniques de recerca de feina: 15 h

Prevenció de Riscos: 10 h

Total hores: 334 h
Calendari de curs

Octubre en horari de matí

Més informació a:

Formació ocupacional 2006: Informàtica d'usuari (ofimàtica fonamental)

Objectius generals

 • Dotar de les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar tasques amb suport informàtic.
 • Transmetre les actituds i tècniques necessàries davant la recerca activa de feina, i facilitar els recursos existents.
 • Aconseguir una inserció mínima del 85 %

Col·lectiu a qui va adreçat

Persones en situació d’atur, per a les quals la manca de coneixements informàtics representi una dificultat afegida alhora d’inserir-se en el mercat laboral.

Resum de mòduls (pendent de revisió)

Introducció a l’ordinador i perifèrics: 40 h

Iniciació a la transmissió de dades: 60 h

Processador de textos: 20 h

Fulls de càlcul: 20 h.

Bases de dades: 20 h.

Presentacions gràfiques: 20 h.

Iniciació a Internet: 20 h.

Sensibilització ambiental: 9 h.

Inserció laboral i tècniques de recerca de feina: 15 h.

Prevenció de Riscos: 10 h.

Total hores: 234 h.

Calendari de curs

Octubre en horari de matí

Més informació a:

Formació ocupacional 2006: Tècnic en control de qualitat (normes ISO)

Justificació

Cada cop són més les organitzacions que fan una clara aposta per implantar sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient, perquè els facilita desenvolupar la seva activitat sota processos controlats que poden garantir els requisits mínims de qualitat alhora que l’impacte ambiental de la seva activitat.

Els models de gestió de la qualitat i del medi ambient més estesos són els que segueixen la normativa ISO. Però encara queda un llarg camí per aconseguir que les organitzacions del nostre entorn arribin als nivells de qualitat d’altres països.

Les organitzacions cada cop més implanten aquests models de gestió de la qualitat i del medi ambient, i per això, necessiten persones competents en aquest àmbit, amb amplis coneixements en aquesta especialitat.

Objectius generals

 • Dotar dels coneixements, les habilitats, les eines i les metodologies necessàries per administrar un sistema de gestió de la qualitat i medi ambient, basats en la normativa UNE-EN ISO 9001:2000 i la normativa UNE-EN ISO 14001:2004 de gestió del medi ambient.
 • Transmetre les actituds i tècniques necessàries davant la recerca activa de feina.
 • Aconseguir una inserció mínima del 85 % en l’àrea de qualitat

Col·lectiu a qui va adreçat

Persones en situació d’atur, preferentment diplomats o llicenciats en especialitats tècniques o bé estudiants d’últim any en aquestes especialitats que desitgin treballar en les àrees de qualitat i medi ambient de les empreses. Per totes aquelles persones que no compleixin el perfil, s’estudiarà cada cas de forma individualitzada valorant d’altres aspectes (altres estudis, cursets, formació, experiències etc.)

Resum de mòduls (pendent de revisió)

Introducció a la qualitat: 10 h.

La norma UNE-EN-ISO 9001:2000: 25 h.

Implantació segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000: 45 h.

El model EFQM: 12 h.

La norma UNE-EN-ISO 14001:2004 i d’altres: 30 h.

Implantació segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004: 20 h.

Integració de sistemes i exemples de models: 35 h.

Les auditories: 30 h.

Eines per a la qualitat: 39 h.

Prevenció bàsica de riscos laborals: 30 h.

Seguretat i condicions de salut en el treball: Integrat en el mòdul anterior

Inserció laboral i tècniques de recerca de feina: 15 h.

Sensibilització ambiental: 9 h.

Total hores: 300 h.
Calendari de curs

Octubre en horari de tarda

Més informació a:

Formació ocupacional 2006: Tècnic en software ofimàtic (Ofimàtica superior)

Objectius generals

 • Dotar d’habilitats i coneixements avançats de software ofimàtic per desenvolupar qualsevol tipus de tasca amb aquest suport.
 • Transmetre les actituds i tècniques necessàries davant la recerca activa de feina, i facilitar els recursos existents.
 • Aconseguir una inserció mínima del 85 %

Col·lectiu a qui va adreçat

Persones en situació d’atur, preferentment amb experiència laboral que independentment del seu perfil professional precisin de coneixements ofimàtics avançats amb la finalitat de millorar en el desenvolupament de la seva especialitat laboral o bé esdevenir un expert ofimàtic dins de l’organització.

Resum de mòduls (pendent de revisió)

Fonaments de les aplicacions ofimàtiques: 40 h.

Processador de textos: 50 h

Fulls de càlcul: 50 h.

Bases de dades: 50 h.

Programació d’aplicacions ofimàtiques: 100 h.

Treball en equip i seguretat ofimàtica: 60 h.

Sensibilització ambiental: 9 h.

Inserció laboral i tècniques de recerca de feina: 15 h.

Prevenció de Riscos: 10 h.

Total hores: 384 h.
Calendari de curs

Octubre en horari de tarda

Més informació a:

Formació ocupacional 2006: Empleat/da d'oficina

Objectius generals

 • Dotar de les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar tasques administratives en general amb suport informàtic.
 • Transmetre les actituds i tècniques necessàries davant la recerca activa de feina, i facilitar els recursos existents.
 • Aconseguir una inserció mínima del 85 % en l’àrea administrativa.

Col·lectiu a qui va adreçat

Persones en situació d’atur, preferentment amb una formació mínima de FPI, Cicles formatius de grau mig, BUP o Batxillerat que en ambdós casos desitgin encaminar el seu futur laboral en les àrees administratives de les empreses. Per totes aquelles persones que no compleixin el perfil, s’estudiarà cada cas de forma individualitzada valorant d’altres aspectes (cursets, formació, experiències etc.)

Resum de mòduls (pendent de revisió)

S’adequa parcialment al certificat de professionalitat (Unitat de competència 2)

1. Efecturar tasques administratives relatives a la gestió comercial

Mòduls (pendents de determinar)

Total hores: 450 h.


Calendari de curs

Octubre en horari de matí

Més informació a:

1er encuentro en línea de educación y software libre

hacia la construcción colaborativa del conocimiento


Hablando de las tecnologías de información y comunicación el modelo del software libre representa un punto de inflexión que esta modificando el modelo de producción imperantes en el desarrollo de software, pero esta modificación puede que sea lo menos importante.

Las libertades de uso, aprendizaje, modificación y redistribución significan una alternativa en un mundo donde la producción del conocimiento y la propiedad intelectual son un bien privado y tal vez el más preciado . Hoy en la sociedad del conocimiento la filosofía del software libre es adoptada y adaptada a la producción de otros bienes culturales como el arte o la producción de textos y vídeos.

Búscalo con Google

Comentarios recientes

Encuesta

¿Sobre qué programas esperas encontrar tutoriales y ejercicios en SuperAlumnos.net? :